คู่มือการสมัครเข้าเรียน

คลิกปุ่มรับสมัครนักศึกษา

เลือกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกดต่อไป ยืนยันรายวิชาที่ลงทะเบียน และรายละเอียดการชำระเงิน

 

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการอยู่ 2 ช่องทางคือ ชำระผ่าน Pay Slip
นำไปชำระที่ธนาคาร หรือชำระด้วยบัตร Visa / Mastercard มีค่าธรรมเนียม 3.32 %

วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารมาที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

 –   ส่ง Fax ใบจ่ายเงินที่ธนาคารมาที่ คณะ RSU Cyber University โทรสาร : 02-997-2222 -30 ต่อ 3243

 –   ถ่ายสำเนาใบจ่ายเงินธนาคาร และแนบไฟล์ส่งมาทาง Email : Nutthiya.s@rsu.ac.th  

เมื่อทำการส่งหลักฐานการชำระเงินมาแล้ว รอ 1-2 วันทำการในการส่งชื่อผู้ใช้ และรายละเอียดในการเข้าเรียนเข้าอีเมล์ของท่าน

วิธีการส่งหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน ( Transcript , ใบปริญญาบัตร ) 

หลักฐานดังต่อไปนี้สามารถส่งมาหลังจากแจ้งชำระเงินและเปิดใช้งานระบบการเรียนการสอนได้

  –  สำเนาทะเบียนบ้าน

  –  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  –  สำเนาเอกสารการเรียน ( ใบ รบ. หรือ Transcript และ ใบ ปริญญาบัตร )

  –  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

ส่งมาที่ คณะ RSU Cyber University อาคารประสิทธิรัตน์ ( ตึก 5 ) ชั้น 2 ห้อง 236 เมืองเอก ถนน พหลโยธินจังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณี 12000

หรือ ถ่ายเอกสารต่างๆส่งมาทาง Email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

* ท่านต้องเก็บหลักฐานต่างๆข้างต้นไว้เพื่อติดต่อกับคณะ RSU Cyber University ทุกครั้ง

** ทางหลักสูตรจะติดต่อเพื่อแจ้งกำหนดปฐมนิเทศน์ เพื่อเข้าอารมการเรียน

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร อุไรรัตน์ ( ตึก 3 ) ชั้น 5 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน

จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ 0-2997-2222-30 ต่อ 1264

โทรสาร 02-997-2222-30 ต่อ 1264

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) ชั้น 4 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน

จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

โทรศัพท์ : 0-2617-5853-8

โทรสาร : 0-2617-5859

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงาน RSU Cyber University

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ( ตึก 11 ) ชั้น 9 52/347 เมืองเอก

ถนน พหลโยธิน หลักหก จังหวัด ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ 12000

โทรศัพท์ : 0-2997-2222-30 ต่อ 4055

โทรสาร : 0-2997-2222-30 ต่อ 4055

การลงทะเบียนและการชำระเงิน

หลักเกณฑ์การลงทะเบียน  

–  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ https://itmonline.rsu.ac.th

–  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นรายวิชา วิชาละ 12,000 บาท   

–  จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน แบ่งเป็น วิชาบังคับ 6  วิชาวิชาเลือก แผน ก. (Thesis) 3  วิชา    แผน ข. (IS)  5 วิชา วิทยานิพนธ์ เหมาจ่าย 48,000 บาท 

    สารนิพนธ์ (IS) เหมาจ่าย  24,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคิดตามรายภาคการศึกษา และแผนการศึกษา

 

รายการ                แผน ก.               แผน ข.
 ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา x 12,000 = 36,000 3 วิชา x 12,000 = 36,000
ภาคเรียนที่ 2 3 วิชา x 12,000 = 36,000 3 วิชา x 12,000 = 36,000
 รวมค่าใช้ ปีที่ 1 72,000               72,000
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา x 12,000 = 36,000  3 วิชา x 12,000 = 36,000
วิทยานิพนธ์         48,000
ภาคเรียนที่ 2 2 วิชา x 12,000 = 24,000
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 24,000
รวมค่าใช้จ่าย ปีที่ 2       84,000 84,000

 ( 1 ) รวมค่าลงทะเบียน ปีที่ 1 72,000  บาท ปีที่ 2 84,000 บาท     ( 2 ) ค่าลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ 9,000  บาท สรุปค่าใช้จ่าย 165,000  บาท

–     ระยะเวลาการเรียน  2 ปี ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาคเรียน   

–     นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนดังนี้

แผน ก แผน ข
ปีที่ 1  ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1   

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต(2 วิชา)       วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (1 วิชา)

ภาคเรียนที่ 1   

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต(2 วิชา)       วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (1 วิชา)

ภาคเรียนที่ 2   

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (2 วิชา)       วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (1 วิชา)

  ภาคเรียนที่ 2  วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (2 วิชา)       วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (1 วิชา)
ปีที่ 2  ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1   

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (2 วิชา) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (1 วิชา) วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1    

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (2 วิชา) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (1 วิชา) การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2    

วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2    

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต (2 วิชา) การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

 

ระบบจะแสดงหน้าจอเอกสารที่จะนำไปชำระเงิน Print เอกสารแล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

  ให้นักศึกษาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาที่ RSU CyberU เบอร์โทรศัพท์ 02-997-2222-30 ต่อ 3242, 3245 โทรสาร 02-997-2222-30 ต่อ 3243 นักศึกษาจะต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้สำหรับติดต่อกับมหาวิทยาลัยทุกครั้ง