คู่มือการศึกษาค้นคว้าอิสระ(สำหรับรุ่นที่1-8)

 

 

 

            เอกสารประกอบการสอบหัวข้อ (  สำหรับรุ่นที่ 1 – 8 ) 
เอกสารประกอบการสอบหัวข้อ IS ที่จะต้องส่งมาที่หลักสูตรฯ ที่เมล์ msitmonline@rsu.ac.th พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทที่ได้แนบในเมล์นี้ ( เปลี่ยนข้อมูลเฉพาะที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินทั้งนั้น  ) มีดังนี้

 

1. คำสั่งแต่งตั้ง
2. ส่งบฑ10
3.บันทึกข้อความส่ง บฑ 10
4.แบบประเมินหัวข้อสอบโครงร่าง IS
5.เล่มสอบหัวข้อ IS บทที่ 1 – 3 จะต้องเป็นเล่มที่พิมพ์ และหนีบคลิปดำให้เรียบร้อย ตามแบบฟอร์ม ไฟล์คู่มือการค้นคว้าอิสระ  คลิกเพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์ม ส่งมาที่หลักสูตรฯ จำนวน 2 เล่ม ( ส่งเอกสารขอสอบหัวข้อตั้งแต่ข้อที่ 1 – 5 ให้กับทางหลักสูตรฯ ก่อนสอบ 1 เดือน )

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

หากนักศึกษาไม่สะดวกเข้ามาส่งเล่มสอบจบจำนวน 2 ได้ด้วยตนเอง สามารถส่งเล่มให้กับทางหลักสูตรฯ ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่จัดส่ง มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก คระเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร M.S.ITM Online
52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

                        เอกสารประกอบการสอบจบ (สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 1- 8) 

 

เอกสารประกอบการสอบจบ IS ที่จะต้องส่งมาที่หลักสูตรฯ ที่เมล์msitmonline@rsu.ac.thพร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม (เปลี่ยนข้อมูลเฉพาะที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเท่านั้น) มีดังนี้

 

1. บฑ.11

2. บฑ.12 พร้อมลายเซ็นนักศึกษา

3. บฑ.18

4.บันทึกข้อความส่ง บฑ 11,12,18

5.บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

6.ฟอร์มประเมินผลสอบจบ IS มีดังนี้

     6.1 อาจารย์ที่ปรึกษา

     6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ

     6.3 ประธาน

     6.4 ประธานกรรมการ

     6.5 กรรมการ

7.ผลการเรียน 

8. เล่มสอบจบ IS บทที่ 1 – 5 ให้ครบสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น หน้าปก , คำนำ , สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูป , บรรณานุกรม , และอื่นๆ คลิกเพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์มไฟล์คู่มือการค้นคว้าอิสระ ขอให้นักศึกษาทำการพิมพ์เลมสอบจบ IS และหนีบคลิปดำให้เรียบร้อย ส่งมาที่หลักสูตรจำนวน 2 เล่ม 

หากนักศึกษาไม่สะดวกเข้ามาส่งเล่มสอบจบจำนวน 2 ได้ด้วยตนเอง สามารถส่งเล่มให้กับทางหลักสูตรฯ ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่อยู่จัดส่ง มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก คระเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร M.S.ITM Online
52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

 

 

 

9. ส่งไฟล์ผลการเรียนรวม (สามารถดูขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดผลการเรียนรวมได้ที่http://msitmonline.com/content.php?ct_id=211)
(ส่งเอกสารขอสอบจบตั้งแต่ข้อ 1-9 ให้กับทางหลักสูตรฯ ก่อนสอบ 1 เดือน)

 

10. ขอความกรุณานักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนหลักสูตร M.S.ITM-Online ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/a/rsu.ac.th/forms/d/17bbRMtrVxzpdmN4p15BwXBZ1eHoK41do_-BwE-OPChw/viewform
(ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ได้ตอบแบบสอบถามถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะนำมาศึกษาวิเคราะห์โดยภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักศึกษา หน่วยงาน และบัณฑิต)

 

11. ขอความกรุณานักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
โดยให้กับหัวหน้างานของนักศึกษาเป็นผู้ตอบ เพื่อนำข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจนี้ นำมาปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/a/rsu.ac.th/forms/d/1GjOI0T2M4Go-ENjSUXW1ac_nleQzzb5TxDCYA5Mm98w/viewform

 

** หลังจากที่นักศึกษาสอบจบและผ่านการตรวจ Format เล่มเสร็จแล้วนักศึกษาจะต้องส่งแผ่น CD จำนวน 2 แผ่นพร้อมกับเล่มจบ โดยนักศึกษาจะได้รับเลขสันปก IS จากหลักสูตรฯ เพื่อนำไปทำเล่มปกติแข็ง

 

คู่มือการศึกษาค้นคว้าอิสระ(สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 9 เป็นต้นไป)

 

 

 

                       เอกสารประกอบการสอบหัวข้อ (สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 9 ขึ้นไป)

 

                                   เอกสารประกอบการสอบหัวข้อ IS ที่จะต้องส่งมาที่หลักสูตรฯ ที่เมล์msitmonline@rsu.ac.th พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ได้แนบมาในเมล์นี้(เปลี่ยนข้อมูลเฉพาะที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเท่านั้น) มีดังนี้

 

1. คำสั่งแต่งตั้ง
2. ส่งบฑ 10
3. บันทึกข้อความส่งบฑ 10
4. แบบประเมินหัวข้อสอบโครงร่าง IS
5. เล่มสอบหัวข้อ IS บทที่ 1-3 จะต้องเป็นเล่มที่พิมพ์และหนีบคลิปดำให้เรียบร้อย ตามแบบฟอร์ม  คลิกเพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์ม ส่งมาที่หลักสูตรฯ จำนวน 2 เล่ม (ส่งเอกสารขอสอบหัวข้อตั้งแต่ข้อ 1-5 ให้กับทางหลักสูตรฯ ก่อนสอบ 1 เดือน)

 

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

 

 

หากนักศึกษาไม่สะดวกเข้ามาส่งเล่มสอบจบจำนวน 2 ได้ด้วยตนเอง สามารถส่งเล่มให้กับทางหลักสูตรฯ ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่อยู่จัดส่ง มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก คระเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร M.S.ITM Online
52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

                             เอกสารประกอบการสอบจบ (สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 9 ขึ้นไป)

 

                             เอกสารประกอบการสอบจบ IS ที่จะต้องส่งมาที่หลักสูตรฯ ที่เมล์msitmonline@rsu.ac.thพร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม (เปลี่ยนข้อมูลเฉพาะที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเท่านั้น) มีดังนี้

1. บฑ.11
2. บฑ.12
3. บฑ.15-1
4. บฑ.15-3
5. บฑ.18
6. Paper นำเสนอผลงานวิจัย มีดังนี้
6.1. Call for paper
6.2. ใบตอบรับ
6.3. Reviewer Comments (พิจารณาบทความข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงบทความวิจัย)
7. บันทึกข้อความ_ส่งบฑ 11, 12, 15-1 ,15-3 และ 18
8. หน้ากองบรรณาธิการ (หนังสือประชุมนำเสนอผลงานวิจัย)
9. บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ
10. ฟอร์มประเมินผลสอบจบ_IS มีดังนี้
10.1. อาจารย์ที่ปรึกษา
10.2. อาจารย์ที่ปรึกษาและ กรรมการ
10.3. ประธาน
10.4. ประธานกรรมการ
10.5. กรรมการ
11.
ผลการเรียนรวม
12.
 ขอความกรุณานักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนหลักสูตร M.S.ITM-Online ตามลิงค์ด้านล่างนี้https://docs.google.com/a/rsu.ac.th/forms/d/17bbRMtrVxzpdmN4p15BwXBZ1eHoK41do_-BwE-OPChw/viewform
(ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ได้ตอบแบบสอบถามถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะนำมาศึกษาวิเคราะห์โดยภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักศึกษา หน่วยงาน และบัณฑิต)
13.ขอความกรุณานักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตโดยให้กับหัวหน้างานของนักศึกษาเป็นผู้ตอบ เพื่อนำข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจนี้ นำมาปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/a/rsu.ac.th/forms/d/1GjOI0T2M4Go-ENjSUXW1ac_nleQzzb5TxDCYA5Mm98w/viewform
** หลังจากที่นักศึกษาสอบจบและผ่านการตรวจ Format เล่มเสร็จแล้วนักศึกษาจะต้องส่ง
แผ่น CD จำนวน 2 แผ่นพร้อมกับเล่มจบ โดยนักศึกษาจะได้รับเลขสันปก IS จากหลักสูตรฯ เพื่อนำไปทำเล่มปกติแข็ง

 

 

 

 

รายละเอียดการติดต่อขออาจารย์เป็นผู้ประเมินIOC

 

 

 

                 ใบปะหน้าขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม IOC และเอกสารสังเขปเกี่ยวกับงานวิจัย ที่นักศึกษาส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินทุกฉบับ จะต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและแก้ไขให้ถูกต้องก่อน พร้อมกับลงนามที่ปรึกษาในใบปะหน้าขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม IOC มาแล้วเท่านั้น จึงจะดำเนินการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินได้

 

                โดยผู้เชียวชาญทำการประเมิน IOC ทั้ง 3 ท่าน จะต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานกรรมการสอบ และกรรมการสอบ ของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องปรึกษาผู้เชียวชาญแต่ละท่านทาง E-mail  เมื่อผู้เชียวชาญแต่ละท่านตอบรับเป็นผู้ประเมินแล้ว ทางหลักสูตรฯ จะนำเอกสารแบบประเมิน IOC ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่านทำการประเมิน

 

 

 

นักศึกษาสามารถติดต่อขอปรึกษาอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมิน IOC ทาง Email ดังนี้

 

1. ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์       kkasemsan@rsu.ac.th     0-2997-2222 ต่อ 4062
2. ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน          Chetneti@rsu.ac.th         02-9972222 ต่อ 3244
3. ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล               Kowit.R@it.rsu.ac.th       0-2997-2222 ต่อ 4148
4. รศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี               sanon.s@rsu.ac.th           0-2997-2222 ต่อ 4147
5. ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี              wutthipong.c@rsu.ac.th   02-9972222 ต่อ 4168
6. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี                  siriwan.w@rsu.ac.th        0-2997-2222 ต่อ 4196
7. ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว              kritsada@rsu.ac.th          0-2997-2222 ต่อ 4176
8. ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี               wutthipong.c@rsu.ac.th  0-2997-2222 ต่อ 4168
9. ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส            suttiis@gmail.com            0-2997-2222 ต่อ 4060
10. ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข              chutima@rsu.ac.th           0-2997-2222 ต่อ 4065
11. ดร.มนฤทัย ระดีรมย์                ajultraann@gmail.com
12. อ.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล     ratchasak.s@rsu.ac.th     0-2997-2222 ต่อ 4176

 

หรือนักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ท่านอื่นเป็นผู้ประเมิน IOC โดยที่ปรึกษาเห็นควรให้เป็นผู้ประเมิน IOC

 

*อ.สัญญา ฉิมมณี หรือ อ.อนิวรรต เหมนิธิ การติดต่ออาจารย์ทั้ง 2 ท่าน จะติดต่อผ่านอาจารย์สานนท์ โดยอาจารย์สานนท์จะนำแบบประเมิน IOC ไปให้กับ อ.สัญญา ฉิมมณี หรือ อ.อนิวรรต เหมนิธิ

 

 

 

การขอเอกสารต่างๆ

 

นักศึกษากรอกรายละเอียดใน มรส.32 ใบแสดงผลการเรียน , ใบรับรองการศึกษาให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ( หรือชุดสุภาพ ) ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ต่อ 1 ฉบับ ( คอเสื้อต้องมีปกห้ามใส่เสื้อยืด หรือใช้รูปถ่ายโพลารอยด์ ) พร้อมกับหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่อยู่ดังนี้

 

 

 

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก สำนักงานทะเบียน 52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

 

 

ขอให้เขียนมุมซองว่า ( ขอรับใบรับรองการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ) และมีค่าใช้ต่านใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) ฉบับละ 100 บาท , ใบรับรองการศึกษาฉบับละ 30 บาท พร้อมกับจัดส่งใบรับรองการศึกษาไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพิเศษ EMS กลับไปให้นักศึกษาที่บ้านทีค่าใช้จ่าย 50 บาท โดยการโอนผ่านธนาคารกรุงเทพ

 

 

 

บัญชีธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่บัญชี 020-0-09494-4 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต Cyber U