เอกสารสำคัญ

เอกสารสำคัญของหลักสูตร M.S.ITM Online

1. แนวปฎิบัติแผน ข ในการศึกษาวิชาการศึกษาค้นค้วาอิสระ (ITM696) รหัส 57 xxxxx (รุ่นที่ 13) เป็นต้นไป

2. การเตรียมตัวก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

3. เอกสารสำคัญที่ต้องส่งหลักสูตรฯ เพื่อทำเรื่องขอสอบจบ

4. เอกสารสำคัญที่ต้องส่งหลักสูตรฯ เพื่อทำเรื่องจบ

5. แนวทางการทำงานวิจัย ของหลักสูตร M.S. ITM Online

6. เกณฑ์การสอบประมวลผล

7. ตัวอย่างแบบสอบถามและการทำ IOC

8. แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ

9. แนวปฏิบัติวิทยานิพนธ์

10. ตัวอย่างใบรับรอง IS

11. เอกสารการสอบหัวข้อและสอบจบ
————————————————————————————
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเตรียมความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

1. กรอบแนวคิดการวิจัย

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย