ตัวอย่างบทเรียนของหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITM 610 : เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(Information and Communication Technology Economics)

อาจารย์ผู้บรรยาย : ดร.ประสบโชค ประมงกิจ

ดูตัวอย่างบทเรียน คลิก !!

ITM 613 :  การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
( Management of Information and Communication Systems )


อาจารย์ผู้บรรยาย : ดร.ชุณหพงศ์  ไทยอุปถัมภ์

ดูตัวอย่างบทเรียน คลิก !!

ITM 640 :  เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
( Internet and Commmunication Technologies )


อาจารย์ผู้บรรยาย : พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ

ดูตัวอย่างบทเรียน คลิก !!

ITE 628 :  การจัดการความรู้
( Knowledge Management )

อาจารย์ผู้บรรยาย : ผศ.ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ

ดูตัวอย่างบทเรียน คลิก !!

ITE 610 :  การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Information Techonology Project Management )

อาจารย์ผู้บรรยาย : ม.ล.ผศ.ดร.กุลธร เกษมสันต์

ดูตัวอย่างบทเรียน คลิก !!

ITE 638 :  คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล
( Data Mining and Data Warehousing )

อาจารย์ผู้บรรยาย : ผ.ศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

ดูตัวอย่างบทเรียน คลิก !!

ITM 633 :  การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
( Information Security Management )

อาจารย์ผู้บรรยาย : พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ

ดูตัวอย่างบทเรียน คลิก !!

ITM 691 :  สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Seminar in Information Technology Management )

อาจารย์ผู้บรรยาย : ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา

ดูตัวอย่างบทเรียน คลิก !!