บุคลากรประจำหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร : 0-2997-2200–30 ต่อ 4055
มือถือ : 081-979-7116
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4065
e-Mail : chutima@rsu.ac.th
ปริญญาตรี :
–  COMPUTER SCIENCE, FACULTY OF SCIENCE, KASETSART
ปริญญาโท :
–  COMPUTER SCIENCE, NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION
ปริญญาเอก : 
–  COMPUTER SCIENCE, SIRINDHORN INTERNATIONAL
–  INSTITUTE OF TECHNOLOGY, THAMMASART UNIVERSITY

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปภัมภ์

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปภัมภ์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร : 0-2997-2200–30 ต่อ 4055
มือถือ : 081-979-7116
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4065
e-Mail : chutima@rsu.ac.th
ปริญญาตรี :
–  วิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท :
–  สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ (M.S. in Information Systems) จาก Hawaii Pacific University ประเทศสหรัฐอเมริกาหัวข้อปริญญานิพนธ์ “An Asessment of Multimedia Use in Corporate Training”
ปริญญาเอก : 
–  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – Asynchronous Learning Networks) จาก Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกาหัวข้อวิทยานิพนธ์ “Intelligent Agents for Online Learning”

ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว

ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว


ปริญญาตรี :
– Computer Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology
ปริญญาเอก : 
– Information Technology, Sirindhorn International Institute of Technology

ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา

ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา

ปริญญาตรี :
–  วิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท  :
–  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ปริญญาเอก : 
–  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์

ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์

ปริญญาตรี :
–  Rangsit University – Bachelor of Business Administration in Computer Information Systems, Bangkok, Thailand

ปริญญาโท  :
–  Webster University – Master of Art in Computer Resources and Information Management, Missouri, USA

ปริญญาเอก : 
–  California State University – Doctor of Philosophy in Information Systems, California, USA

ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล

ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล

ปริญญาตรี :
–  Bachelor of Arts, (Library Science), Khon Karn University

ปริญญาโท  :
–  Master of Library Science, Indiana University, USA Master of Arts (Mass Communication), Thammasat University , Thailand

ปริญญาเอก : 
–  Ph.D in Information Technology, Murdoch University, Australia

ดร.มนฤทัย ระดีรมย์

ดร.มนฤทัย ระดีรมย์

ปริญญาตรี :
–  Bachelor of Arts, (Library Science), Khon Karn University

ปริญญาโท  :
–  Master of Library Science, Indiana University, USA Master of Arts (Mass Communication), Thammasat University , Thailand

ปริญญาเอก : 
–  Ph.D in Information Technology, Murdoch University, Australia

อาจารย์สิทธิศักดิ์ กันทะหล้า

อาจารย์สิทธิศักดิ์ กันทะหล้า

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4055
โทรศัพท์มือถือ : 086-012-1283
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4076
e-Mail : sitisak@rsu.ac.th
Facebook FanPage : msitmonline

นางสาว สุรัตนา ขันธสอน

นางสาว สุรัตนา ขันธสอน

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4055 , 4057
โทรศัพท์มือถือ : 085-423-2918
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4076
e-Mail : surattana.k@rsu.ac.th
Facebook : Surattana khanthasorn