ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา 2/2559 รายละเอียด ดังนี้

 

กิจกรรม

วันที่

รายละเอียด

สถานที่

ชำระ

ค่าเรียน

สมัครเรียน
ออนไลน์และการ

วันลงทะเบียน
นักศึกษาใหม่

วันนี้

ถึง
21 กุมภาพันธ์ 2560

พร้อมส่งเอกสารการสมัครเรียนมาที่หลักสูตรฯ

เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

(รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 4 งวด ไม่คิดดอกเบี้ย)

ผ่านระบบ
ออนไลน์

ชำระงวดที่ 1

วันลงทะเบียน
นักศึกษาเก่า

วันนี้

ถึง
22-23 ธันวาคม 2560

? ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่2-2559 ตามรายวิชาที่แจ้ง อ่านรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ Link นี้

http://msitmonline.com/news_detail.php?bn_id=623

ผ่านระบบ
ออนไลน์

ชำระงวดที่ 1

เปิดภาคเรียน
2/2559


16 มกราคม 2560

เริ่มเข้าเรียนในระบบ LMS

ผ่านระบบ
ออนไลน์

ปฐมนิเทศ

รอประกาศ

? ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 16

มหาวิทยาลัย
รังสิต


เริ่มเข้าห้อง ChatRoom วันแรก

15 มกราคม 25

– เริมเข้าห้อง ChatRoom วันแรกตามตาราง Chatroom แจ้งหน้าเว็บไซต์

ผ่านระบบ
ออนไลน์

สอบกลางภาค


แจ้งทาง e – mail มหาวิทยาลัย
รังสิต

10 มีนาคม 2560

ส่ง E – mail หลักฐานการชำระเงินกลับมาที่หลักสูตรฯ “แจ้งผ่อนชำระงวดที่ 2

ชำระงวดที่
2

10 เมษายน 2560

ส่ง E – mail หลักฐานการชำระเงินกลับมาที่หลักสูตรฯ “แจ้งผ่อนชำระงวดที่ 3

ชำระงวดที่
3

10 พฤษภาคม 2560

ส่ง E – mail หลักฐานการชำระเงินกลับมาที่หลักสูตรฯ “แจ้งผ่อนชำระงวดสุดท้าย

ชำระ
งวดสุดท้าย

28 เมษายน 2560

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

บรรยายพิเศษ

(ติวสด)

29 – 30 เมษายน 2560

? ผู้สอนบรรยายพิเศษ

? บันทึกเป็น VDO นำขึ้นเว็บให้ download
(หลักสูตรจะแจ้งกำหนดการให้ทราบทาง e-mail และ Facebook กลุ่มหลักสูตร)

มหาวิทยาลัย
รังสิต

สอบปลายภาค

6-7พฤษภาคม 2560

? สอบปลายภาค (หลักสูตรจะแจ้งกำหนดการให้ทราบทาง e-mail และ Facebook กลุ่มหลักสูตร)

มหาวิทยาลัย
รังสิต

 

Copyright ?2007 Rangsit University All rights reserved.