หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

( ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Information Technology Management (Internet-Based Distance Education

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science (Information Technology Management)
อักษรย่อ (ภาษาไทย)  :    วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อ  (ภาษาอังกฤษ)  : M.S. (Information Technology Management)

ปรัชญา

                    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความขาดแคลนอย่างมากของบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถในการคิดค้นพัฒนาตลอดจนประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีศักยภาพในการคิดริเริ่ม คาดการณ์ บริหารและสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งของภาครัฐและเอกชน

ปณิธาน

                  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงและทางเลือก ด้านอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาและผู้ใฝ่หาความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านการจัดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์

                     เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย มุ่งเน้นในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมไอซีที มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง หลักสูตรมุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีศักยภาพในการคิดริเริ่ม คาดการณ์ บริหารและสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งของภาครัฐและเอกชน 

พันธกิจ

                    การเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลุดพ้นจากข้อจำกัดด้านการเดินทางและเวลาในการเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องและผสมผสาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เพื่อผลิตนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองกับความต้องการของภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนให้สร้างโอกาสและมีศักยภาพ ในการแข่งขันในสังคมโลกได้อย่างเข้มแข็ง

2.  เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นักบริหารระดับกลางทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารและการดำเนินงานของ
องค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่

3. เพื่อเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารรวมถึงการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่นภายใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ

4.  เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปี่ยมด้วย คุณธรรมจรรยาบรรณ รวมทั้ง
จิตสำนึกในการดำเนินกิจการในหน้าที่โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการศึกษา

                ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาค

การศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

                  ระยะเวลาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

               สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

การลงทะเบียนเรียน        
 
           นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียน โดยมีจำนวนหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ต้องได้รับความเห็น ชอบจากหัวหน้าหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดี เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติได้

*ในกรณีมีเหตุอันควรมหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้

โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา

จำนวยหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

1.ในกรณีที่ศึกษาตามแผน ก จำนวน 39 หน่วยกิต

2.ในกรณีที่ศึกษาตามแผน ข จำนวน 39 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก
(หน่วยกิต)

แผน ข

(หน่วยกิต)

1. รายวิชาเรียน (Course Work)

27

33

    1.1 หมวดวิชาเฉพาะสาขา

          1.1.1 หมวดวิชาบังคับ

18

18

          1.1.2 หมวดวิชาเลือก

9

15

2. วิทยานิพนธ์

12

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

6

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

รวม

39

39

*หมายเหตุ : ทุกรายวิชาจะจัดให้มีการพบปะกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

รายการ  แผน ก.  แผน ข. 
 ปีที่ 1    
 ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
 ภาคเรียนที่ 2 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
 รวมค่าใช้จ่ายปีที่ 1 72,000 72,000
 ปีที่ 2    
 ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ×4,000=48,000
 ภาคเรียนที่ 2    

 

 

   

2 วิชา ×12,000= 24,000

 

 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    

6 หน่วยกิต ×4,000=24,000

 

 รวมค่าใช้จ่ายปีที่ 2 84,000 84,000

1 ) รวมค่าลงทะเบียน

 ปีที่ 1 72,000 บาท

 ปีที่ 2 84,000 บาท

2 ) ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 9,000 บาท

** สรุปค่าใช้จ่าย 165,000 บาท ( ไม่เสียค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร )

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา แผน ก แผนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ( Thesis Option )

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1

ITM610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication Technology Economics) 3(3-0)

ITM613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  (Management of Information and Communication Systems) 3 (3-0)

ITM615 การจัดการความรู้  (Knowledge Management) 3 (3-0)

ITM640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (Internet and Communication Technologies) 3 (3-0)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ITE610 การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology Project Management)  3 (3-0) 

ITM691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Seminar in Information Technology Management) 3 (3-0)

TE638  คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) 3 (3-0)

ITM633 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ   (Information Security Management) 3 (3-0)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ITM692 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)   3 (3-0)

ITM699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)  3(0-9) 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ITM699 วิทยานิพนธ์  (Thesis)  9(0-27)

แผนการศึกษา แผน ข. แผนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ (Non-Thesis Option)                  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ITM610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication Technology Economics) 3(3-0)                          

ITM613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  (Management of Information and Communication Systems)  3(3-0)

ITM615 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 3(3-0)

ITM640  เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (Internet and Communication Technologies) 3(3-0)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 ITE610 การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) 3(3-0) 

ITM691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in Information Technology Management) 3(3-0)

ITE638 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล  (Data Mining and Data Warehousing) 3(3-0)                

ITM633 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management)  3(3-0)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1


ITM692 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0)

ITMxxx วิชาเลือก (Elective) 3(3-0)

ITMxxx วิชาเลือก (Elective) 3 (3-0)

                        

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ITM696 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)  6(0-18)

ระยะเวลาการเรียน

1.       ภาคเรียนที่ 1  เริ่ม  ส.ค. – ธ.ค.

2.       ภาคเรียนที่ 2  เริ่ม  ม.ค. – พ.ค.

3.       ภาคเรียนที่ 3  เริ่ม  มิ.ย. – ก.ค. (ภาคฤดูร้อน)

ระยะเวลาการเรียนในแต่ละภาคเรียน   4  เดือน / ภาคเรียน

การวัดประเมินผลในแต่ละรายวิชา

การวัดประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีค่าระดับขั้น (Numeric Grades) จำนวน 6 ระดับ และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับชั้น  A ความหมายดีเยี่ยม ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 4.0

ระดับชั้น  B+ ความหมายดีมาก ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 3.5

ระดับชั้น  B ความหมายดีค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 3.0

ระดับชั้น  C+ ความหมายพอใช้ ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 2.5

ระดับชั้น  C ความหมายอ่อนมาก ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 2.0

ระดับชั้น  F ความหมายตก ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 0.0

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

แผน ก ไม่นับหน่วยกิตรวม

แผน ข ไม่นับหน่วยกิตรวม

                       นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรฯ ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานใช้ระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) ดังต่อไปนี้

ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate Studies) 3(3-0)              

หมวดวิชาบังคับ ( จำนวน 18 หน่วยกิต )

แผน ก  จำนวน 18 หน่วยกิต

แผน ข  จำนวน 18 หน่วยกิต

ITE610 การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) 3(3-0)

ITM610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Economics) 3 (3-0)                        

ITM613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Management of Information and Communication Systems) 3(3-0)                        

ITM640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (Internet and Communication Technologies) 3(3-0)                        

ITM691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in Information Technology Management) 3(3-0)

ITM692 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0)

                                        

หมวดวิชาบังคับ ( จำนวน 15 หน่วยกิต )

แผน ก จำนวน 9 หน่วยกิต

แผน ข จำนวน 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

CSC654 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software Engineering)  3(3-0)                        

ITE604 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems) 3(3-0)                       

ITE638 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing)  3(3-0)                

ITM641 การจัดระเบียบสารสนเทศและการสืบค้น (Information Organization and Retrieval) 3(3-0) 

ITE653 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (Multimedia Technologies) 3(3-0)                       

ITE660 โครงข่ายไร้สาย (Wireless Networking) 3 (3-0)          

ITE611 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  (Object-oriented Programming) 3(3-0)

หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กร

ITE644  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 3(3-0)

ITE654  ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Creative Leadership and Management of Change) 3 (3-0)  

ITM612  การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) 3(3-0)

ITM614 การจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management)  3 (3-0)                        

ITM615 การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) 3(3-0)                        

ITM616 การจัดการทุนลูกค้า (Customer  Capital  Management) 3(3-0)

หมวดวิชาการบริหารจัดการองค์ความรู้

ITM615 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 3(3-0)  

ITM618  การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้  (Performance Indicators Development and Application) 3(3-0)

ITM621 การจัดการความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ (Knowledge Management for Strategic Planning)3(3-0)                       

ITM622 เครื่องมือทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools) 3(3-0)

หมวดวิชาการประยุกต์/นโยบายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ITM630 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม (Telecommunication System Design and Management) 3 (3-0)

ITM631  การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Design and Analysis of Information and Communication Systems) 3(3-0)

ITM632 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Business) 3(3-0)                        

ITM633 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 3(3-0)            

ITM650  นโยบายและกลยุทธ์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology Policy and Strategy) 3(3-0)

ITM651 หลักการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Principles) 3(3-0)                       

ITM 652 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) 3 (3-0)

หมวดวิชาหัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITM690  หัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Special Topics in Information Technology Management) 3(3-0)                       

วิทยานิพนธ์ (จำนวน 12 หน่วยกิต)

 แผน ก   จำนวน 12 หน่วยกิต

ITM699 วิทยานิพนธ์  (Thesis) 12(0-36)

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (จำนวน 6 หน่วยกิต)

แผน ข    จำนวน 6 หน่วยกิต

 ITM696  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 6(0-18)