หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

( ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ) มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Computer and Information Management (Internet-based Distance
Education)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Computer and Information Management)
อักษรย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Computer and Information Management)

ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการแก้ปัญหาขององค์กรด้วยการประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโน โลยีสารสนเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างความรู้และนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชน สังคม และประเทศชาติ อย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ความสำคัญ

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้ขยายตัวครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยโดยสามารถเข้าถึงได้จาก ทั่งแบบมีสายและไร้สาย อินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้การเรียนรู้ของผู้คนในสังคมได้เปลี่ยนไปเพราะปัจจุบันนี้คนนิยมเข้าถึงข้อมูลความรู้ผ่านอินเ ทอร์เน็ต จึงทำให้เกิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขึ้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญขององค์การอันจะนำมาซึ่งการเพิ่ม ผลิตภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยเอื้อที่สำคัญ ซึ่งสามารถสนับสนุนความสำเร็จทางการดำเนินธุรกิจขององค์การได้ จากบทบาทที่สำคัญดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรนอกจากจะมีความรู้แ ละทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วยังจะต้องมีความสามารถและวิจารณญาณในการบู รณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลาก หลายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และมีภาวะผู้นำในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยโดยคำนึงถึงผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย มุ่งเน้นในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมไอซีที มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง หลักสูตรมุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีศักยภาพในการคิดริเริ่ม คาดการณ์ บริหารและสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งของภาครัฐและเอกชน

พันธกิจ

การเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลุดพ้นจากข้อจำกัดด้านการเดินทางและเวลาในการเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องและผสมผสาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองกับความต้องการของภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนให้สร้างโอกาสและมีศักยภาพ ในการแข่งขันในสังคมโลกได้อย่างเข้มแข็ง

2. เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นักบริหารระดับกลางทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารและการดำเนินงานของ
องค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่

3. เพื่อเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารรวมถึงการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่นภายใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปี่ยมด้วย คุณธรรมจรรยาบรรณ รวมทั้ง
จิตสำนึกในการดำเนินกิจการในหน้าที่โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาค

การศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

การลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียน โดยมีจำนวนหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ต้องได้รับความเห็น ชอบจากหัวหน้าหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดี เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติได้

*ในกรณีมีเหตุอันควรมหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้

โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา

จำนวยหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

1.ในกรณีที่ศึกษาตามแผน ก จำนวน 39 หน่วยกิต

2.ในกรณีที่ศึกษาตามแผน ข จำนวน 39 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก2 

(หน่วยกิต)

แผน ข

(หน่วยกิต)

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 15 15
3) หมวดวิชาเลือก 9 15
4) วิทยานิพนธ์ 12 6
5) การสอบประมวลความรู้ 0

รวม

39

39

*หมายเหตุ : ทุกรายวิชาจะจัดให้มีการพบปะกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

รายการ แผน ก. แผน ข.
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
ภาคเรียนที่ 2 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
รวมค่าใช้จ่ายปีที่ 1 72,000 72,000
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ×4,000=48,000
ภาคเรียนที่ 2

2 วิชา ×12,000= 24,000

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

6 หน่วยกิต ×4,000=24,000

รวมค่าใช้จ่ายปีที่ 2 84,000 84,000

1 ) รวมค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 72,000 บาท

ปีที่ 2 84,000 บาท

2 ) ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 9,000 บาท

** สรุปค่าใช้จ่าย 165,000 บาท ( ไม่เสียค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร )

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

CIM 613 เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

ITM 611 การจัดการโครงการทางเทคโน โลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

CIM 612 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับก ารจัดการ 3(3-0-6)

CIM 691 การอ่านเชิงวิชาการ 3(2-2-5)

CIM 692 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

CIM 699 วิทยานิพนธ์ 3(3-0-6)

xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)

xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

CIM 699 วิทยานิพนธ์ 3(3-0-6)

แผน ข

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

CIM 613 เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

ITM 611 การจัดการโครงการทางเทคโน โลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0- 6)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

CIM 612 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับก ารจัดการ 3(3-0-6)

CIM 691 การอ่านเชิงวิชาการ 3(2-2-5)

CIM 692 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

CIM 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(3-0-6)

xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0- 6)

xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0- 6)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

CIM 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(3-0-6)

xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0- 6)

xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0- 6)

CIM 697 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0)

โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา

จำนวยหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

1.ในกรณีที่ศึกษาตามแผน ก จำนวน 39 หน่วยกิต

2.ในกรณีที่ศึกษาตามแผน ข จำนวน 39 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก

(หน่วยกิต)

แผน ข

(หน่วยกิต)

1. รายวิชาเรียน (Course Work)

27

33

1.1 หมวดวิชาเฉพาะสาขา

1.1.1 หมวดวิชาบังคับ

18

18

1.1.2 หมวดวิชาเลือก

9

15

2. วิทยานิพนธ์

12

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

6

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

รวม

39

39

*หมายเหตุ : ทุกรายวิชาจะจัดให้มีการพบปะกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

รายการ แผน ก. แผน ข.
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
ภาคเรียนที่ 2 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
รวมค่าใช้จ่ายปีที่ 1 72,000 72,000
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ×4,000=48,000
ภาคเรียนที่ 2

2 วิชา ×12,000= 24,000

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

6 หน่วยกิต ×4,000=24,000

รวมค่าใช้จ่ายปีที่ 2 84,000 84,000

1 ) รวมค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 72,000 บาท

ปีที่ 2 84,000 บาท

2 ) ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 9,000 บาท

** สรุปค่าใช้จ่าย 165,000 บาท ( ไม่เสียค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร )

*******************************************************

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา แผน ก แผนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ( Thesis Option )

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1

ITM610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Economics) 3(3-0)

ITM613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Management of Information and Communication Systems) 3 (3-0)

ITM615 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 3 (3-0)

ITM640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (Internet and Communication Technologies) 3 (3-0)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ITE610 การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) 3 (3-0)

ITM691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in Information Technology Management) 3 (3-0)

TE638 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) 3 (3-0)

ITM633 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 3 (3-0)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ITM692 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3 (3-0)

ITM699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 3(0-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ITM699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9(0-27)

แผนการศึกษา แผน ข. แผนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ (Non-Thesis Option)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ITM610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Economics) 3(3-0)

ITM613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Management of Information and Communication Systems) 3(3-0)

ITM615 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 3(3-0)

ITM640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (Internet and Communication Technologies) 3(3-0)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ITE610 การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) 3(3-0)

ITM691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in Information Technology Management) 3(3-0)

ITE638 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) 3(3-0)

ITM633 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 3(3-0)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1


ITM692 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0)

ITMxxx วิชาเลือก (Elective) 3(3-0)

ITMxxx วิชาเลือก (Elective) 3 (3-0)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ITM696 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 6(0-18)

ระยะเวลาการเรียน

1. ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม ส.ค. – ธ.ค.

2. ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม ม.ค. – พ.ค.

3. ภาคเรียนที่ 3 เริ่ม มิ.ย. – ก.ค. (ภาคฤดูร้อน)

ระยะเวลาการเรียนในแต่ละภาคเรียน 4 เดือน / ภาคเรียน

การวัดประเมินผลในแต่ละรายวิชา

การวัดประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีค่าระดับขั้น (Numeric Grades) จำนวน 6 ระดับ และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับชั้น A ความหมายดีเยี่ยม ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 4.0

ระดับชั้น B+ ความหมายดีมาก ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 3.5

ระดับชั้น B ความหมายดีค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 3.0

ระดับชั้น C+ ความหมายพอใช้ ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 2.5

ระดับชั้น C ความหมายอ่อนมาก ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 2.0

ระดับชั้น F ความหมายตก ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 0.0

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

แผน ก ไม่นับหน่วยกิตรวม

แผน ข ไม่นับหน่วยกิตรวม

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรฯ ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานใช้ระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) ดังต่อไปนี้

ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate Studies) 3(3-0)

หมวดวิชาบังคับ ( จำนวน 18 หน่วยกิต )

แผน ก จำนวน 18 หน่วยกิต

แผน ข จำนวน 18 หน่วยกิต

ITE610 การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) 3(3-0)

ITM610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Economics) 3 (3-0)

ITM613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Management of Information and Communication Systems) 3(3-0)

ITM640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (Internet and Communication Technologies) 3(3-0)

ITM691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in Information Technology Management) 3(3-0)

ITM692 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0)

หมวดวิชาบังคับ ( จำนวน 15 หน่วยกิต )

แผน ก จำนวน 9 หน่วยกิต

แผน ข จำนวน 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

CSC654 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 3(3-0)

ITE604 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems) 3(3-0)

ITE638 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) 3(3-0)

ITM641 การจัดระเบียบสารสนเทศและการสืบค้น (Information Organization and Retrieval) 3(3-0)

ITE653 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technologies) 3(3-0)

ITE660 โครงข่ายไร้สาย (Wireless Networking) 3 (3-0)

ITE611 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (Object-oriented Programming) 3(3-0)

หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กร

ITE644 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 3(3-0)

ITE654 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Creative Leadership and Management of Change) 3 (3-0)

ITM612 การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) 3(3-0)

ITM614 การจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management) 3 (3-0)

ITM615 การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) 3(3-0)

ITM616 การจัดการทุนลูกค้า (Customer Capital Management) 3(3-0)

หมวดวิชาการบริหารจัดการองค์ความรู้

ITM615 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 3(3-0)

ITM618 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้ (Performance Indicators Development and Application) 3(3-0)

ITM621 การจัดการความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ (Knowledge Management for Strategic Planning)3(3-0)

ITM622 เครื่องมือทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools) 3(3-0)

หมวดวิชาการประยุกต์/นโยบายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ITM630 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม (Telecommunication System Design and Management) 3 (3-0)

ITM631 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Design and Analysis of Information and Communication Systems) 3(3-0)

ITM632 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) 3(3-0)

ITM633 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 3(3-0)

ITM650 นโยบายและกลยุทธ์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology Policy and Strategy) 3(3-0)

ITM651 หลักการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Principles) 3(3-0)

ITM 652 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) 3 (3-0)

หมวดวิชาหัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITM690 หัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Special Topics in Information Technology Management) 3(3-0)

วิทยานิพนธ์ (จำนวน 12 หน่วยกิต)

แผน ก จำนวน 12 หน่วยกิต

ITM699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12(0-36)

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (จำนวน 6 หน่วยกิต)

แผน ข จำนวน 6 หน่วยกิต

ITM696 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 6(0-18)