ดร.ชุณหพงศ์  ไทยอุปถัมภ์
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผลกระทบของความก้าวหน้านี้เกิดขึ้นอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ต่อการดำรงชีวิต การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ในองค์กร  อีกทั้งแนวโน้มของโลกชี้ให้เห็นชัดว่าการลงทุนและการพัฒนา  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้  เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันในองค์กร  และความสามารถในการแข่งขันของประเทศบทวิจัยจากหลายสถาบัน ชี้ให้เห็นชัดว่าประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านไอซีทีทุกระดับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมาหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.S. ITM) นี้ จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร และผู้สนใจที่ต้องเข้าใจเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า   ต่อการลงทุน เข้าใจผลกระทบและความเสี่ยงของการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน องค์กรภาพรวม ตลอดจนถึงสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์และนโยบายด้านไอซีทีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรได้หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมาหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต) นี้ มีรูปแบบการเรียน  การสอนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Anywhere-anytime learning จึงสามารถกล่าวได้ว่าหลักสูตร M.S. ITM Online นี้เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแท้จริง