สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษา 2/2559 รอบที่ 1 ลงชื่อเข้าสอบระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2560 สอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 11 รัตนคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ***วันสอบขอความกรุณานักศึกษานำใบเสร็จการชำระเงินมาให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจก่อนเข้าสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานการขอเข้าสอบ สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษา S/2560 รอบที่ 1 ลงชื่อเข้าสอบระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 14 มีนาคม 2560 สอบในวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 11 รัตนคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก รอบที่ 2 ลงชื่อเข้าสอบระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง 4 เมษายน 2560 สอบในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 11 รัตนคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก รอบที่ 3 ลงชื่อเข้าสอบระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึง 9 พฤษภาคม 2560 สอบในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 11 รัตนคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ***วันสอบขอความกรุณานักศึกษานำใบเสร็จการชำระเงินมาให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจก่อนเข้าสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานการขอเข้าสอบ สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษา 1/2560 รอบที่ 1 ลงชื่อเข้าสอบระหว่างวันที่ 5 มิถุนาคม 2560 ถึง 20 มิถุนาคม 2560 สอบในวันที่ 24 มิถุนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 11 รัตนคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก รอบที่ 2 ลงชื่อเข้าสอบระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 25 กรกฎาคม 2560 สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 11 รัตนคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก รอบที่ 3 ลงชื่อเข้าสอบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 22 สิงหาคม 2560 สอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 11 รัตนคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก รอบที่ 4 ลงชื่อเข้าสอบระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 10 ธันวาคม 2560 สอบในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 11 รัตนคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ***วันสอบขอความกรุณานักศึกษานำใบเสร็จการชำระเงินมาให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจก่อนเข้าสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานการขอเข้าสอบนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระดับมหาบัณฑิตสามารถลงชื่อเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่ http://www.rsu.ac.th/reli/ คลิกเลือก RSU-TEST (นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย หากสอบครั้งต่อไปชำระค่าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษครั้งละ 500 บาท ติดต่อชำระเงินค่าสอบที่สถาบันภาษา ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) โดยนักศึกษาสามารถสอบได้หลายครั้งจนกว่าจะผ่าน ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบที่เบอร์โทร 02) 997-2200-30 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ ต่อ 4045,4051 มีปัญหาในการสมัครสอบ ต่อ 4049,4053